loader

Kodeks Etyczny Vertus Finanse

Kredyty Łódź Vertus Finanse. Niniejszy Kodeks zawiera zasady i wartości etyczne, które łączą pracowników Vertus Finanse i są punktem odniesienia dla ich działań. W oparciu o wskazane zasady i wartości Kodeks wyznacza standardy postępowania, wynikające z poczucia odpowiedzialności za działania wobec Przełożonych, Współpracowników, Klientów i Partnerów VF. Kodeks służy rozwojowi Vertus Finanse jako instytucji godnej zaufania, która stale doskonali sposób realizacji powierzonych jej zadań. Kodeks wspiera pracowników i Kierownictwo we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych, w tym kształtowaniu profesjonalnych relacji z Klientami i Partnerami VF. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa transparentność w dysponowaniu danymi osobowymi Klientów VF, co stanowi warunek skutecznej realizacji misji VF. Kodeks wskazuje również na zasady jakie powinny obowiązywać w relacjach z Partnerami zewnętrznymi, a także pomiędzy pracownikami i Kierownictwem. Relacje te powinny być oparte na poszanowaniu prawa, uczciwości, bezstronności i życzliwości.
Pracownicy i Kierownictwo Vertus Finanse przyjmują zawarte w Kodeksie wartości i zasady postępowania oraz zobowiązują się do ich przestrzegania w codziennej pracy. Uznają również, iż każde postępowanie nieuczciwe, nieetyczne lub niezgodne z prawem będzie stanowiło naruszenie Kodeksu niezależnie od tego, czy dane postępowanie w sposób wyraźny zostało wyszczególnione w Kodeksie. Kierownictwo VF wymaga od siebie oraz od pracowników VF postępowania zgodnego z duchem Kodeksu. Dokłada wszelkich starań, aby stworzyć mechanizmy ułatwiające jego funkcjonowanie.

Misja Vertus Finanse

Naszą misją jest poprawa jakości życia społeczeństwa, poprzez kompleksową pomoc w zarządzaniu finansami. Chcemy edukować społeczeństwo, jak umiejętnie korzystać z możliwości jakie niesie za sobą świat finansów.
Służymy wsparciem w uzyskaniu płynności finansowej, oddłużaniu, udzielaniu pożyczek gotówkowych, kredytów oraz ubezpieczeń.
Dajemy parasol ochronny w formie zabezpieczeń mienia i aktywów naszym Klientom.

Zasady i wartości Vertus Finanse

Zasada celowości
Mamy świadomość nadrzędnego celu naszej pracy, która zgodnie z misją VF służy dobru publicznemu. Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem finansowym i gospodarczym, aby skutecznie realizować zadania, odpowiadając tym samym na ogólne potrzeby społeczne.

Zasada działania zgodnie z prawem
Realizujemy powierzone nam zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dbając o rzetelność i uczciwość na każdym kroku oraz gospodarne wykorzystanie powierzonych nam danych.

Zasada profesjonalizmu
Wykonujemy swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, wykorzystując w najlepszy sposób posiadaną wiedzę i umiejętności. Stale podnosimy swoje kwalifikacje. Jesteśmy gotowi korzystać z wiedzy innych, jak również dzielić się wiedzą z innymi. Przyznajemy się do popełnionych błędów i staramy się je naprawiać.

Zasada przejrzystości
Wszelkie działania Vertus Finanse prowadzone są w sposób transparentny, przy zapewnieniu ochrony informacji niejawnych. Umożliwiamy zainteresowanym równy dostęp do informacji niezbędnych do prawidłowego procesowania. Decyzje dotyczące finansowania podejmowane są na podstawie przejrzystych zasad przez określone podmioty analityczne we współpracujących z nami bankach.

Zasada odpowiedzialności
Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania i decyzje. Służymy naszym Klientom pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów, jakie towarzyszą podczas procesów przy uzyskaniu środków finansowych. VF, jako miejsce pracy, jest naszym wspólnym dobrem, o które dbamy i za które czujemy się odpowiedzialni. Szanujemy mienie i dobre imię firmy.

Zasada bezstronności
Nie ulegamy naciskom i wpływom powodującym naruszenie zasady celowości, praworządności lub profesjonalizmu oraz równo traktujemy wszystkich Klientów. Przestrzegamy procedur mających na celu przeciwdziałanie konfliktów interesów, nie przyjmujemy żadnych korzyści majątkowych ani osobistych w związku z realizowanymi zadaniami oraz zachowujemy neutralność polityczną w realizacji naszych obowiązków. Neutralność cechuje również nasze działania w obszarze polityki rekrutacji i rozwoju zawodowego, gdzie najważniejszą wskazówką są dla nas potrzeby w zakresie rozwoju zdolności i kompetencji, a także zapotrzebowanie VF na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zasada przyjaznego środowiska pracy W VF przestrzega się praw pracowniczych i promuje politykę równych szans w zatrudnieniu.
Dyrekcja VF i przełożeni zapewniają pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki pracy, sprawiedliwą ocenę ich działań oraz przejrzyste reguły wynagradzania. Stwarzają równe szanse rozwoju zawodowego, promując wysoką jakość pracy oraz powierzają pracownikom zadania odpowiednie do ich kompetencji zawodowych.
Jako pracownicy VF dbamy o przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Szanujemy współpracowników bez względu na pochodzenie, płeć, przekonania czy wyznanie religijne. Każdy ma prawo być sobą.

Zasada współdziałania
W relacjach wewnętrznych i zewnętrznych kierujemy się szacunkiem, zrozumieniem i życzliwością. Wykonując swe obowiązki, jesteśmy gotowi do współpracy i otwarci wobec innych. W sytuacji zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu, dążymy do osiągnięcia porozumienia, przy poszanowaniu prawa do wyrażania swoich poglądów.

Zasada dążenia do rozwoju organizacji
Dążymy do doskonalenia Vertus Finanse: dbamy o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur, efektywność komunikacji i ograniczanie biurokracji. Rozwijamy swoją wiedzę i umiejętności w celu coraz lepszej realizacji postawionych nam zadań.
Kodeks etyczny Vertus Finanse nie zastępuje ogólnie obowiązujących norm oraz prawa. Jest przewodnikiem, który wyznacza standardy zachowań, a jednocześnie integruje pracowników i Kierownictwo VF. Służy radą i pomocą w przypadku zaistnienia konfliktów lub wątpliwości o charakterze etycznym.
Kodeks ma także ułatwić pracownikom refleksję i odpowiedź na pytanie „Jak powinnam/powinienem się zachowywać, by pozostać w zgodzie ze wspólnie podzielanymi wartościami i misją firmy?”. Nie należy przy tym zapominać o szczegółowych normach, które wiążą pracowników wykonujących zadania różnego typu. W tym przypadku, zasady Kodeksu powinny być stosowane wraz z tymi normami, które są dostosowane do specyfiki pełnionych obowiązków.
Kodeks jest dokumentem otwartym na sugestie nas wszystkich. Może być uaktualniany w zależności od potrzeb i zmian zachodzących w ramach Centrum i jego otoczenia.Kredyty Łódź